top of page

Privacybeleid

 

  1. Gegevensbescherming in één oogopslag

 

Algemene informatie

 

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

 

Verzameling van gegevens op deze website

 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke partij" in dit privacybeleid.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op een foutloze dienstverlening op de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

 

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma's. Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

 

  1. Hosting

 

WIX

 

Wij hosten onze website bij Wix.com Ltd, 40 Namal Tel Aviv St, Tel Aviv 6350671, Israël (hierna "WIX"). WIX is een tool voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, wordt WIX gebruikt om gebruikersgedrag, bezoekersbronnen, de regio van websitebezoekers en bezoekersaantallen te analyseren. WIX slaat cookies op uw browser op die noodzakelijk zijn voor de presentatie van de website en om de veiligheid te garanderen (noodzakelijke cookies). De gegevens die via WIX worden verzameld, kunnen worden opgeslagen op verschillende servers wereldwijd. De servers van WIX bevinden zich onder andere in de VS. Details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van WIX:

https://de.wix.com/about/privacy.

Volgens WIX is de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie of vergelijkbare garanties overeenkomstig art. 46 AVG. Details zijn hier te vinden:

https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.

Het gebruik van WIX is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd in de TTDSG. De de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Orderverwerking

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst gesloten over de verwerking van bestellingen (AVV). Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de en in overeenstemming met de AVG.

 

  1.  Algemene opmerkingen en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

 

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. 

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Nota over het verantwoordelijke bureau

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

SP Development Europe BV

Hoofdkantoor van de onderneming: Europalaan 40, 3526 KS Utrecht

Zaken-/postadres: Europalaan 40, 3526 KS Utrecht

Web: www.solarprovidergroup.nl

KVK: 748 234 34

Directeuren: Sebastian Seyfarth, Christian Wentzel

E-mail: netherlands@solarprovidergroup.com

 

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

 

Bewaartermijn

 

Tenzij in deze verklaring inzake gegevensbescherming een specifiekere bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons. Uw persoonsgegevens blijven bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u beweert dat een rechtmatig verzoek om verwijdering van gegevens of intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking, zullen uw gegevens worden gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw (bijv. bewaartermijnen uit hoofde van de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist. In het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

 

 

Algemene informatie over de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking op deze Website

 

Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende basis op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (AVG) of artikel 9, lid 2, onder a), van het AVG, voor zover het bijzondere categorieën gegevens betreft worden verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 1, AVG. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van

In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen worden de gegevens ook verwerkt op basis van Art. 49 lid 1 lit. a AVG. Als u instemt met het opslaan van cookies of met de toegang tot informatie in

Indien u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. b AVG. Indien uw gegevens bovendien nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op grond van art. 6 lid 1 lit. c AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring verstrekt.

 

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

 

Wij maken onder meer gebruik van instrumenten van bedrijven die in de VS of in andere derde landen zijn gevestigd en die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

 

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

 

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

 

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GESCHIEDT OP GROND VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG). INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 AVG).

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

 

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

 

SSL of TLS-versleuteling

 

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van

"http://" naar "https://" en door het slot symbool in uw browser regel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen. door derden worden gelezen.

 

Informatie, schrapping en correctie

 

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

- Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie, heeft u het recht om

- de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

- Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.

- Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wilt gebruiken om,

- de verdediging of de verdediging van rechtsvorderingen, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van het wissen ervan.

- Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat. van een lidstaat.

 

4. Verzameling van gegevens op deze website

 

Cookies

 

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd. In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven. Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt aangegeven.

De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Voor zover cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart informeren en zo nodig om uw toestemming vragen.

 

Gebruik van Google Analytics

 

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. De hieruit verkregen gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van onze website en reclamemaatregelen. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt beheerd en geleverd door Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Google verwerkt namens ons gegevens over het gebruik van de website en is contractueel verplicht maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

 

Tijdens uw bezoek aan de website worden onder meer de volgende gegevens geregistreerd:

 

- Bekeken pagina's

- Bestellingen inclusief verkoop en bestelde producten

- Het bereiken van "website doelen" (b.v. contact aanvragen en nieuwsbrief aanmeldingen)

- Uw gedrag op de pagina's (bv. verblijftijd, kliks, scrollgedrag)

- Uw geschatte locatie (land en stad)

- Uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is)

- Technische informatie zoals browser, internetprovider, eindapparaat en schermresolutie

- Herkomst van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk reclamemateriaal u bij ons terecht bent gekomen)

- Deze gegevens worden overgebracht naar servers van Google in de VS. Wij willen erop wijzen dat in de VS niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd als in de EU. 

 

Google Analytics bewaart cookies in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige bezoeken aan de website kunt worden herkend.

 

De geregistreerde gegevens worden opgeslagen samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID, die de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Andere gegevens blijven in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd opgeslagen.

 

Als u niet akkoord gaat met de verzameling, kunt u dit voorkomen door de browser add-on te installeren om Google Analytics eenmalig te deactiveren of door de cookies te weigeren via onze cookie-instellingen dialoog.

 

 

Gebruik van Google Remarketing

 

Wij maken ook gebruik van de remarketingfunctie van Google. Hierdoor kunnen wij u gepersonaliseerde reclame tonen op geschikte advertentieruimten op andere websites op basis van de interesses die u op onze website hebt getoond. Deze optie is beperkt tot een maximum van 18 maanden.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google. U kunt op interesses gebaseerde reclame voorkomen door deze browser plug-in te installeren.

 

Contactformulier

 

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b AVG indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG) indien daarom is verzocht; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

 

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b AVG indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen. De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

 

 

 

5. Sociale media

 

Facebook

 

Elementen van het sociale netwerk Facebook zijn op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Facebook-server. Facebook server is opgezet. Facebook krijgt zo de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. website met uw IP-adres. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kan het zijn dat u uw Facebook-pagina te zien krijgt. account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op grond van art. 6, lid 1, onder a), AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons rechtmatig belang om een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te bereiken. Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. 

Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 und

https://www.facebook.com/policy.php.

 

 

6. Nieuwsbrief

 

Gegevens nieuwsbrief

 

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 (1) lit. f AVG. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast. Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

 

 

7. Plugins en hulpmiddelen

 

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

 

Deze website bevat video's van YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners is echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Ongeacht of je een video bekijkt, legt YouTube dus een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account. Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier YouTube kan informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Maps

 

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Indien Google Maps geactiveerd is, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in de cache van uw browser om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

Details zijn hier te vinden:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

8. Eigen diensten

 

Google Drive

 

Wij hebben Google Drive op deze website geïntegreerd. De provider is Google Ireland Limited ("Google"),

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Drive stelt ons in staat een uploadgebied op onze website op te nemen waar u inhoud kunt uploaden. Wanneer u inhoud uploadt, wordt deze opgeslagen op de servers van Google Drive. Wanneer u onze website bezoekt, wordt ook een verbinding met Google Drive tot stand gebracht, zodat Google Drive kan bepalen dat u onze website hebt bezocht. Het gebruik van Google Drive is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een betrouwbare uploadruimte op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Bron: https://www.e-recht24.de

bottom of page