Dominicusweg

Echt-Susteren
|
8 MW

Aanleiding

 

Gemeente Echt-Susteren heeftde ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn en geeft daarom prioriteit aanhet energievraagstuk. In het kader hiervan heeft Echt-Susteren in 2018 eenenergievisie opgesteld en in 2019 een beleidskader voor zonneparken. Na eenselectieprocedure van de gemeente is zonnepark Dominicusweg van Solar ProviderGroup gekozen om te beginnen aan het vergunningstraject. SPG heeft wereldwijdmeer dan 200 succesvolle projecten gerealiseerd die gebaseerd zijn op onze vierpijlers namelijk, iedereen laten profiteren, participatie organiseren,maatschappelijke meerwaarde creëren en landschappelijke inpassingen waarborgen.Op deze pagina zal meer informatie worden gegeven over het project en hoe dezepijlers terugkomen in zonnepark Dominicusweg.

Huidig ontwerp

Hetvoorgestelde systeem bestaat uit fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen met behulpvan vaste kantel bevestiging. Om de productie te stimuleren, worden de panelennaar het oosten en westen gekanteld.

 

Hetzonnepark levert elektriciteit aan het net via het transportverdeelstation vanEnexis in Pepinusbrug. De nabijheid (1600 meter) van het transportverdeelstationin maakt dit een geschikte locatie voor een zonnepark.

 

Nade looptijd van het zonnepark zorgt SPG ervoor dat de installatie verwijderd wordten dat het land wordt hersteld naar de oorspronkelijke staat.

 

Multifunctioneelruimtegebruik

  • Recreatief medegebruik wordt bevorderd door het     realiseren van een openbaar wandelpad langs het zonnepark. Een     informatiepunt vertelt over de patrijzen, de paddenpoel, het zonnepark en     het omringende landschap. Verder wordt op deze plek een picknickbank geplaatst,     waarvan een fraai uitzicht is op het landschap ten noorden van het     plangebied.
  • Verder wordt op het zonnepark ingezet op de     bevordering van ecologie en biodiversiteit.

Landschappelijkeinpassing

 

Het belangrijkste uitgangspunt is de balans tussen inpassen vanhet zonnepark en behouden van de kernkwaliteiten van de jonge ontginning. Ditwordt gedaan door:

-         Behoud van openheid en zichtlijnen

-         De westzijde van het zonnepark wordt ingepast met eenpatrijzenhaag en een bloemrijke rand met fruitbomen.

-         De noordrand van het zonnepark wordt ingepast met eenbomenrij zonder onderbegroeiing.

-         De oost- en zuidzijde van het plangebied wordeningepast met plukjes struweel;

 

 

Ecologie & Biodiversiteit

Er wordt voorgesteld om een patrijzenhaag, bloemrijke rand,takkenrillen en keverbanken te realiseren. Deze elementen vormen eenwaardevolle biotoop voor de kleinere insecten en zijn erg belangrijk voor depatrijs. Voor patrijzen en andere akkervogels komen een aantal belangrijkeelementen terug in het zonnepark, die kunnen helpen bij het herstel van desoorten: h

-         Half verharde paden om in testofbaden;

-         Rand en overgang situatiestussen verschillende soorten vegetatie, bij uitstek van toepassing op zonneparken(patrijzenhaag, bloemrijke rand, takkenril en keverbank);

-         Verscheidenheid aan beplanting;

-         Mogelijkheden om onzichtbaar teblijven voor roofdieren, onder de panelen en in hoge begroeiing;

-         Insectenrijk habitat, ditvergroot de overlevingskans van de kuikens significant.

PARTICIPATIE

 

Proces participatie

Zonneparken zijneen nieuw landschapselement waar we nog niet altijd aan zijn gewend. Kenmerkendvoor zonneparken is dat ze relatief vaak in een open en landelijke gebiedworden geplaatst. De combinatie van beide punten kan tot discussie leiden.Daarom kijkt SPG verder dan alleen de direct omwonenden.

Om met de omgeving opinteractieve en snelle wijze te komen tot een gedragen vormgeving van hetzonnepark, maken wij gebruik van drie type sessies.

1.   Haalsessie:een plenaireinformatieavond waarin wij alle bewoners informeren over het proces, maar ditmoment ook direct benutten om zoveel mogelijk input (vooral knelpunten) bijbelanghebbenden op te halen;

2.   Werksessie: geïnteresseerden gaan in werksessies actief aan de slag met hetbepalen van de oplossingsrichtingen;

3.   Brengsessie: een informatieavond waarop bewoners het resultaat kunnen zien vanwat wij met de geïnteresseerden hebben bereikt: een ontwerp met de vormgevingvan het zonnepark.

Financiële participatie

Een andere belangrijke vorm van participatie isfinanciële participatie. Om dit te realiseren, heeft SPG een profijtplanopgesteld. Het is de ambitie van SPG om Zonnepark Dominicusweg voor zeker 50%in lokaal eigendom te brengen. Hiervoor zijn wij in gesprek met de energiecoöperatie Echt-Susteren Energie. Op dit moment zijn SPG en de coöperatie deintentieverklaring aan het formaliseren. Wij verwachten deze voor eind mei tesluiten. Ook kan er gedacht worden aan het verstrekken van risico-vrijeobligatieleningen voor de omwonden via een nader te bepalencrowdfundingsplatform.