Bosserheide

Echt-Susteren
|
6,5 MW

Aanleiding

 

Gemeente Echt-Susteren heeftde ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn en geeft daarom prioriteit aanhet energievraagstuk. In het kader hiervan heeft Echt-Susteren in 2018 eenenergievisie opgesteld en in 2019 een beleidskader voor zonneparken. Na eenselectieprocedure van de gemeente is zonnepark Bosserheide van Solar ProviderGroup gekozen om te beginnen aan het vergunningstraject. SPG heeft wereldwijdmeer dan 200 succesvolle projecten gerealiseerd die gebaseerd zijn op onze vierpijlers namelijk, iedereen laten profiteren, participatie organiseren,maatschappelijke meerwaarde creëren en landschappelijke inpassingen waarborgen.Op deze pagina zal meer informatie worden gegeven over het project en hoe dezepijlers terugkomen in zonnepark Bosserheide.

Huidig ontwerp

Het voorgestelde systeembestaat uit fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen met behulp van vaste kantelbevestiging. Om de productie te stimuleren, worden de panelen naar het oostenen westen gekanteld.

 

Het zonnepark levertelektriciteit aan het net via het transportverdeelstation van Enexis inPepinusbrug. De nabijheid (2100 meter) van het transportverdeelstation in maaktdit een geschikte locatie voor een zonnepark.

 

Na de looptijd van hetzonnepark zorgt SPG ervoor dat de installatie verwijderd wordt en dat het landwordt hersteld naar de oorspronkelijke staat.

 

Multifunctioneel ruimtegebruik

·        Recreatiefmedegebruik wordt bevorderd door het realiseren van een informatiepunt, waarmeer verteld wordt over het zonnepark, biodiversiteit en het omringendelandschap.  

·        De realisatie vanhet zonnepark biedt mogelijkheden om ecologie & biodiversiteit in deomgeving te verhogen.

Landschappelijkeinpassing

 

Inpassing van de zuidrand met een landschappelijkehaag en boomvormers. De grootste kwaliteit van het gebied (plateau) zijn deopen boskamers. Bij het inpassen van de zuidrand wordt hiermee rekening gehoudendoor een landschappelijke haag te realiseren met een hoogte van ca. 1.50 meter.De zonnepanelen hebben dezelfde hoogte als de haag. Hiermee worden de paneleningepast, maar blijft de openheid gewaarborgd op ooghoogte. Hiermee worden ookde kernkwaliteiten van het aardkundig ensemble ‘Op d’n Berg’ behouden.

Deze zones in te richten ter bevordering van ecologieen biodiversiteit. Dit doen we via een bloemrijk grasland, ecologischeverbindingszone en afronding van de bosrand (mantel en zoomstructuur).

Bloemrijk grasland
Om de biodiversiteit te bevorderen wordt onder enbuiten de zonnepanelen een bloemrijk graslandmengsel toegepast. Onder de panelen is over het algemeen veel schaduw, waardoor opdeze locatie voor andere soorten gekozen wordt. Op het overige gedeelte van hetzonnepark, wordt een mengsel toegepast dat geschikt is voor zonnigeomstandigheden.

Ecologische verbindingszone Het plangebied is gelegen in de zilvergroenenatuurzone en wordt omgeven door de goudgroene natuurzone. Als het zonneparkvolledig wordt afgerasterd wordt het voor fauna lastig om te migreren naarandere locaties en wordt een deel van hun leefgebied afgesloten. Om die redenwordt een ecologische verbinding gerealiseerd over het zonnepark die vrij isvan afrastering. Deze zone vormt de verbinding tussen de twee naastgelegenbosgebieden. Op deze manier wordt een natuurlijke overganggecreëerd tussen de twee bosgebieden
Afronding bosrand (struweel, kruiden en grassen) Deze maatregel ligt in het verlengde van de ecologischeverbinding en ziet toe op de natuurlijke afronding van de bosrand. Een bosrandbestaat idealiter uit een zoom en een mantel. De zoom is een zone metruigtekruiden. Na de mantel volgt de overgang naar het bos, de kern metvolgroeide bomen. Bosranden kennen een grote biodiversiteit net zoals veleandere natuurlijke gradiënten: de mantel vormt een habitat voor vogels, dezoom zorgt voor schuilgelegenheid en voedsel voor vlinders en insecten.  

PARTICIPATIE

 

Proces participatie

Zonneparken zijneen nieuw landschapselement waar we nog niet altijd aan zijn gewend. Kenmerkendvoor zonneparken is dat ze relatief vaak in een open en landelijke gebiedworden geplaatst. De combinatie van beide punten kan tot discussie leiden.Daarom kijkt SPG verder dan alleen de direct omwonenden.

Om met de omgeving opinteractieve en snelle wijze te komen tot een gedragen vormgeving van hetzonnepark, maken wij gebruik van drie type sessies.

1.   Haalsessie:een plenaireinformatieavond waarin wij alle bewoners informeren over het proces, maar ditmoment ook direct benutten om zoveel mogelijk input (vooral knelpunten) bijbelanghebbenden op te halen;

2.   Werksessie: geïnteresseerden gaan in werksessies actief aan de slag met hetbepalen van de oplossingsrichtingen;

3.   Brengsessie: een informatieavond waarop bewoners het resultaat kunnen zien vanwat wij met de geïnteresseerden hebben bereikt: een ontwerp met de vormgevingvan het zonnepark.

Financiële participatie

Een andere belangrijke vorm van participatie isfinanciële participatie. Om dit te realiseren, heeft SPG een profijtplanopgesteld. Het is de ambitie van SPG om Zonnepark Bosserheide voor zeker 50% inlokaal eigendom te brengen. Hiervoor zijn wij in gesprek met de energiecoöperatie Echt-Susteren Energie. Op dit moment zijn SPG en de coöperatie deintentieverklaring aan het formaliseren. Wij verwachten deze voor eind mei tesluiten. Ook kan er gedacht worden aan het verstrekken van risico-vrijeobligatieleningen voor de omwonden via een nader te bepalencrowdfundingsplatform.